Teenuse osutamise tingimused

Jõustumise kuupäev: 01.04.2021

Meie oleme Activate Health OÜ, Eesti seaduste kohaselt asutatud osaühing, registrikood 16035006, registreeritud aadress Valukoja tn 7, 11415, Tallinn, - Eesti (edaspidi “Activate Health”, “meie”, “meid” või “meie”). Active Health haldab veebilehte www.activate.ee ja selle aladomeene (edaspidi “veebileht”) ja tarkvara, andmebaase, liideseid, seotud meediat, dokumentatsiooni, uuendusi, uusi versioone ja muid elemente või materjale, mida need sisaldavad või mis on neisse integreeritud (edaspidi kõik koos “Platform”).

Platvormi kaudu soovime oma klientidele pakkuda heaolu ja tervisega seotud teenuseid, nagu on kirjeldatud käesolevates teenuse osutamise tingimustes (edaspidi “teenuse osutamise tingimused”) ning platvormil. Mis tahes Activate Healthi poolt Platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud teenust nimetatakse edaspidi kui “teenus” või “teenused”.

Teenuse osutamise tingimused kohalduvad kõigile isikutele, kes kasutavad teenuseid. Termin “klient” või “teie” tähistab füüsilist isikut, kes on sõlminud Activate Healthiga lepingu.

Käesolevate teenuse osutamise tingimustega nõustumisel ja/või teenuste kasutamisel kinnitate, et olete hoolikalt lugenud teenuse osutamise tingimusi ja saate neist aru ning nõustute, et teenuse osutamise tingimused ja neis viidatud põhimõtted on teile siduvad. Kui olete nendega nõustunud, muutuvad teenuse osutamise tingimused õiguslikult siduvaks lepinguks teie ja Activate Healthi vahel platvormi ja teenuste kasutamiseks (edaspidi “leping”).

 1. Teenused

  1. Platvorm pakub erinevaid tervise ja heaoluga seotud teenuseid. Teenuste eesmärk on aidata kliendil hallata, jälgida, kontrollida ja parandada oma üldist tervist, heaolu ja enesetunnet.
  2. Neil eesmärkidel pakub teenus veebipõhist keskkonda, kus:
   1. jälgida, kontrollida ja analüüsida tervise ja heaoluga seotud informatsiooni ning
   2. küsida nõu ja konsulteerida erinevate tervise ja heaolu ekspertidega, näiteks toitumisnõustajad, unenõustajad, personaaltreenerid, vaimse heaolu nõustajad, kes on platvormiga seotud (edaspidi “nõustajad”).
  3. Platvorm ei ole mõeldud diagnoosimiseks või meditsiiniliseks kasutamiseks. Platvorm ei osuta tervishoiuteenuseid kohalduva õiguse mõttes. Platvormi ja teenuste kasutamine on lubatud ainult kinnitusel, et teil ei ole tervisega seotud probleeme, mis võiksid teid kuidagi ohustada, näiteks, arsti määratud dieet, tõsine haigus, hiljutine raske operatsioon, siirdatud organid või muud seadmed (näiteks südamestimulaator), liiga kõrge vererõhk, liikumise piiratus, rasked selja/kaela/põlve või muud haigusseisundid, mis piiravad liikumist jne.
  4. Diagnoosi, ravi või olemasoleva või arvatava terviseprobleemi korral peate alati konsulteerima arsti või tervishoiuteenuse osutajaga. Teenuste kasutamisel peate alati meeles pidama, et „tervishoiuteenused“ on „tervishoiutöötajate“ tegevused haiguste, vigastuste või mürgistuste ennetamiseks, diagnoosimiseks või ravimiseks, et vähendada inimeste halba enesetunnet, ennetada nende tervisliku seisundi halvenemist või haiguste edasi arenemist ning taastada nende tervis. Tervishoiutöötajad on arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad, kes on saanud vastava tegevusloa. „Tervishoiuteenuste“ saamiseks peate alati pöörduma „tervishoiutöötajate“ poole ning mitte kasutama platvormi või platvormi kaudu pakutavaid teenuseid.
  5. Teenuste kasutamisel peaksite alati meeles pidama, et platvormi kaudu nõu andes ei ole nõustajad tervishoiutöötajad kohalduva seaduse tähenduses. Isegi, kui vastav nõustaja võib olla tervishoiutöötaja ning osutada tervishoiuteenuseid väljaspool platvormi (näiteks meditsiinikraadiga nõustajad, kes on arstid), ei osuta sellised nõustajad platvormi kaudu tervishoiuteenuseid kohalduva seaduse tähenduses. Nõustajate poolt platvormi kaudu antud mis tahes nõuandeid ja konsultatsioone ei loeta tervishoiuteenuseks. Nõustajate poolt platvormi kaudu antud mis tahes nõuandeid ja konsultatsioone loetakse heaolu soovitusteks ning mitte tervisenõustamiseks või diagnoosideks. Diagnoosi, ravi või olemasoleva või terviseprobleemi korral peate alati konsulteerima arstiga.
  6. Activate Health on pühendunud teenuste pidevale arendamisele ja täiustamisele. See tähendab, et platvormi kaudu kättesaadavate teenuste täpne ulatus ja sisu areneb ja võib aeg-ajalt muutuda. Platvormi ja teenuste sisu puudutav ajakohastatud teave esitatakse platvormil.
 2. Juurdepääs teenustele

  1. Teenustele juurdepääsu saamiseks peab klient oma seadmesse alla laadima Activate Health rakenduse (edaspidi “rakendus”), registreeruma platvormi kaudu, nõustuma teenuse osutamise tingimustega ning looma konto (edaspidi “konto”). Juurdepääs osadele teenustele võib olla tasuline. Sellisel juhul teeb klient makse kooskõlas teenuse osutamise tingimustega.
  2. Registreerumisel palutakse kliendil esitada enda kohta teatud andmeid, sealhulgas isikuandmeid. Üksikasjad vajalike registreerumisandmete kohta on esitatud platvormil. Klient kinnitab, et mis tahes registreerumisandmed, mille ta Activate Healthile esitab, on tõesed, õiged ja täielikud. Klient kinnitab ka, et on läbi lugenud meie privaatsuspõhimõtted, mis on kättesaadavad www.activate.ee/et/privacy-policy, ja neist aru saanud.
  3. Registreerumisel võidakse kliendile pakkuda võimalust registreerida konto, kasutades kolmanda osapoole veebilehe/rakenduse, näiteks Facebooki või Google'i kontot. Selliste platvormiga ühenduvate kolmandate osapoolte lahenduste ja teenuste kasutamise eest vastutab ainult klient. Enne ühendamist ja platvormi kasutamist seoses kolmandate isikute teenustega peaks klient tutvuma vastavate kolmandate poolte kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega.
  4. Klient vastutab mis tahes kasutajatunnuse, salasõnade ja muude teenustele juurdepääsu saamiseks kasutatavate sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Klient teavitab koheselt Activate Healthi, kui klient usub, et tema konto turvalisus on ohustatud.
  5. Võite teenuseid kasutada, kui olete vähemalt 16-aastane.
 3. Kliendi õigused ja kasutuspiirangud

  1. Sõltuvalt teenuse osutamise tingimustest antakse kliendile piiratud, tagasivõetav lihtlitsents platvormi ja teenuste kasutamiseks kooskõlas teenuse osutamise tingimustega.
  2. Platvorm (koos kõigi selle funktsioonide ja sisuga, mis Activate Health on platvormil loonud) ja teenused on kas litsentsitud Activate Healthile või Activate Health on nende ainuomanik ja -haldaja, sealhulgas kuuluvad Activate Healthile, tema sidusettevõtjatele ja/või kolmandatest isikutest litsentsiomanikele intellektuaalomandi õigused, muu hulgas kõik ja mis tahes autoriõigused, kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed, mida platvorm ja teenused sisaldavad.
  3. Kliendil ei ole lubatud üürida, rentida või mis tahes viisil kaubanduslikult kasutada platvormi või teenuste kaudu pakutavat tarkvara või muid funktsioone. Klient ei anna kolmandatele isikutele juurdepääsu platvormile või teenustele. Klient kinnitab, et saab aru, et platvormi ja/või teenuste kasutamine ei anna kliendile mis tahes omandiõigust või muid õiguseid mis tahes sisule, mis on platvormi või teenuste kaudu kättesaadav.
  4. Välja arvatud juhul, kui kohalduvas õiguses on sätestatud teisiti, ei tohi klient muuta, tõlkida, koost lahti võtta, dekompileerida või pöördprojekteerida platvormi või teenuste osa või neid tervikuna. Kliendil ei ole lubatud kopeerida, levitada või avaldada mis tahes platvormi või teenuste sisu või sealt saadud või tuletatud sisu, välja arvatud juhul, kui kohalduvas õiguses on sätestatud teisiti või Activate Health on andnud vastava loa.
  5. Keelatud on:
   1. kasutada platvormi või teenuseid haiguse diagnoosimiseks või määramiseks;
   2. kasutada platvormi või teenuseid mis tahes füüsilise või vaimse haiguse raviks;
   3. kasutada platvormi või teenuseid mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil;
   4. mõjutada teisi tegema ebaseaduslikke toiminguid või neis osalema;
   5. rikkuda mis tahes rahvusvahelisi või kohalikke regulatsioone, eeskirju ja seaduseid;
   6. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, teotada, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, rahvusliku kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
   7. esitada mis tahes väära või eksitavat informatsiooni;
   8. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud liiki pahatahtlikke koode, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab tarkvara või teenuste toimimist või tegevust;
   9. saata rämpsposti, tegeleda õngitsemise (phishing), farmingu (pharming), ettekäänete (pretext), ämblike, veebisorimise või veebikoorimisega (scraping);
   10. kasutada teenuseid mis tahes sündsusetul või ebamoraalsel eesmärgil;
   11. platvormi, teenuste või mis tahes seotud veebilehe, muude veebilehtede või interneti turvaseadetesse sekkumine või neist kõrvale hoidumine;
   12. platvormi või teenuste kasutamine, kui te ei saa sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid (näiteks, kui te ei ole vähemalt 18-aastane) või teil on ajutiselt või määramata ajaks keelatud meie veebilehtede, teenuste, rakenduste või vahendite kasutamine;
   13. anda oma konto üle teisele isikule;
   14. kõrvale hoiduda mis tahes tehnilistest meetmetest, mida kasutame teenuste osutamiseks.
  6. Kliendile jäävad kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused, mis tahes sisule, andmetele ja informatsioonile, mis klient on üles laadinud platvormile teenuste kasutamise käigus (edaspidi “kliendi sisu”), võttes arvesse mis tahes kolmandate isikute õiguseid ja mis tahes litsentsi tingimusi, mille alusel te sellist kliendi sisu kasutate.
  7. Teenuste osutamiseks ja platvormi haldamiseks vajab Activate Health litsentsi, et kasutada kliendi sisu. Sel eesmärgil annab klient käesolevaga Activate Healthile ülemaailmse, täielikult tasutud, kasutustasuta, igavese, tagasivõtmatu, edasi litsentsitava ja üleantava lihtlitsentsi kliendi sisu reprodutseerimiseks, levitamiseks, muutmiseks, kohandamiseks, sellest tuletatud tööde loomiseks, avalikuks kuvamiseks ja esitamiseks ning muul viisil kasutamiseks, et osutada teenuseid kooskõlas teenuse osutamise tingimustega.
 4. Maksmine & kohalduvad tasud

  1. Teenustele või teenuste osale võivad kohalduda tasud (edaspidi “tasu”), mis võivad sisaldada tellimuspõhist tasu (edaspidi “tellimistasu”) ja/või teisi tasusid lisateenuste eest, tingimusel, et klient on teinud valiku selliseid lisateenuseid tellida lisatasu eest, mis kuulub maksmisele vastava tellimuse kohaselt. “Tellimisteenus” on platvormi ja teenuste juurdepääsu tellimus, mis ostetakse kooskõlas teenuse osutamise tingimustega. “Tellimus” on tellimisteenuse või muu tasulise teenuse tellimus.
  2. Kogu hinnastamise teave on kättesaadav platvormil ja veebilehel. Activate Health jätab endale õiguse muuta hindasid ning lisada, muuta või eemaldada eripakkumisi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele ja kooskõlas kohalduvate seadustega. Muudatused ei mõjuta tellimusi, mis on juba ostetud, kuid võivad mõjutada tellimisteenuste uuendamist või tulevikus esitatavaid tellimusi.
  3. Platvormil toodud hinnad sisaldavad käibemaksu või muid kohalduvaid maksusid.
  4. Kui klient otsustab kasutada tasulisi teenuseid, juhendatakse klienti tellimuse esitamise protsessis ostu sooritamisel. Tasud ei ole tagastatavad. Enne ostu kinnitamist antakse kliendile võimalus vaadata üle valitud tellimus ning muuta mis tahes vigu tellimuses. Palun kontrollige hoolikalt enne ostu kinnitamist.
  5. Activate Health teavitab kliendi tellimuse kättesaamisest, saates tellimuse kinnituse kliendile e-kirja ja/või platvormi kaudu. Üldiselt sisaldab tellimuse kinnitus järgmist informatsiooni:
   1. tellimuse kinnitus;
   2. hinnastamise informatsioon;
   3. muud vajalikud seotud andmed, vastavalt kohaldumisele.
  6. Activate Healthi poolt aktsepteeritavad maksemeetodid vastaval ajal on esitatud veebilehel. Tellimus muutub maksmisele kuuluvaks ostu tegemise ajal. Arve vastavalt valitud maksemeetodile saadetakse koheselt tellimuse kinnitamisel.
 5. Eraelu puutumatus & andmete töötlemine

  1. Activate Healthi privaatsuspõhimõtted on kättesaadavad www.activate.ee/et/privacy-policy. Ulatuses, milles Activate Health töötleb isikuandmeid, mis klient on teinud kättesaadavaks teenuste kasutamise käigus, on Activate Health kliendi volitatud töötleja ning klient on vastutav töötleja nii, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 („üldmäärus“).
 6. Kontaktandmed ja teavitused

  1. Kõik teavitused kliendi ja Activate Healthi vahel (sealhulgas mis tahes arved, teatised või muu suhtlus) seoses käesolevate teenuse osutamise tingimustega tehakse kirjalikult e-posti teel, veebilehe või platvormi kaudu.
  2. Klient kohustub tagama, et igal ajal on tema registreerumisel antud e-postiaadress kehtiv ja töökorras.
  3. Mis tahes teavitused, mis saadetakse kliendi registreerumisel antud e-postiaadressile ja/või platvormi kaudu, loetakse kliendi poolt kätte saaduks 5 (viie) päeva möödumisel pärast teavituse saatmist.
 7. Tähtaeg & lõpetamine

  1. Leping on sõlmitud käesolevate teenuse osutamise tingimuste alusel tähtajatult.
  2. Kliendil ja Activate Healthil on õigus leping korraliselt üles öelda, teavitades teist poolt kolmkümmend (30) päeva ette.
  3. Activate Healthil on õigus leping erakorraliselt lõpetada, kui klient on toime pannud olulise teenuse osutamise tingimuste rikkumise või on pannud toime mis tahes teenuse osutamise tingimuste rikkumise ning ei ole rikkumist heastanud 10 (kümne) päeva jooksul pärast vastava teavituse saamist Activate Healthilt.
 8. Vastutus & kahju hüvitamine

  1. Platvormi, teenuseid ja mis tahes sisu või funktsioone, mis tehakse kättesaadavaks platvormi või teenustega seoses või nende kaudu, osutatakse „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, ilma mis tahes selgesõnalise või kaudse garantiita. Activate Health loobub kõigist garantiidest suurimas seadusega lubatud ulatuses.
  2. Platvormi kaudu ja teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud sisu on mõeldud ainult teavitaval eesmärgil. Klient ei tohiks seda informatsiooni ega muud materjali tõlgendada kui meditsiinilist või muud nõuannet või enda diagnoosimiseks või mis tahes füüsilise või vaimse seisundi või haiguse ravimiseks.
  3. Tervisliku seisundi määramiseks, diagnoosimiseks või mis tahes füüsilise või vaimse seisundi või haiguse ravimiseks peaksite alati ühendust võtma oma arsti või tervishoiuteenuse osutajaga ning te ei tohi tugineda teenuste kaudu osutatud informatsioonile.
  4. Mis tahes terviseprobleemi korral peaksite alati konsulteerima oma arsti või tervishoiuteenuse osutajaga. Sõltuvalt terviseprobleemi tõsidusest, võtke ühendust oma perearstiga või pöörduge erakorralise meditsiini keskusesse või kutsuge kiirabi.
  5. Eluohtlike seisundite korral on alati vaja kiirabi. Sellised seisundid on näiteks, kui tundub, et isikul on insult, südamerabandus, isik on kaotanud teadvuse, ei reageeri või ei reageeri tavapäraselt; tal on krambid, hingamisraskused või ta hingeldab, veritseb kontrollimatult, tal on raske allergiline reaktsioon, raske põletus, ta on neelanud alla midagi mürgist, mõtleb enda või teiste vigastamisele, on võtnud liiga palju ravimeid meelega või kogemata, sealhulgas narkootikumide väärkasutamine või kuritarvitamine. Eluohtlike seisundite korral ei tohi te kunagi kasutada platvormi ja teenuseid ning peate alati viivitamata kutsuma kiirabi.
  6. Activate Health ei taga, et veebilehel sisalduv teave või platvormi kaudu ja/või teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtav teave on õige ja täielik. Activate Health ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mida klient on kandnud teenuste ja/või platvormi kasutamise tulemusena. Teenuste osutamise tingimuste tähenduses on “kahju” kõik nõuded, vastutus, hagid, kohustused, kahjustused, kulud, kulutused, kahjud, trahvid, karistused, tasud, otsused ja/või kompromissi käigus tasutud summad (sealhulgas õiguskulud).
  7. Mis tahes asjaolude muutumisel ei ole Activate Health kohustatud uuendama, muutma või täiendama informatsiooni, mis on juba platvormi kaudu ja teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud, või muul viisil teavitama informatsiooni saajat, kui mõni arvamus, prognoos või hinnang muutub ebaõigeks. Klient kohustub käsitlema platvormi kaudu või teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud informatsiooni väga hoolikalt ja tähelepanelikult. Klient mõistab, et pärast avaldamise kuupäeva võib informatsioon aeguda.
  8. Klient nõustub, et Activate Health, tema sidusettevõtjad, direktorid, juhatuse liikmed, töötajad või mis tahes kolmandast isikust teenuseosutaja ei vastuta tema ees mis tahes kahju eest, mis tuleneb mis tahes otsusest, mille klient on teinud, tuginedes informatsioonile, mis on tehtud kättesaadavaks platvormi kaudu ja teenuste kasutamisel.
  9. Platvorm ja teenused võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele või teenustele või kolmandate isikute sisule. Activate Health ei toeta ühtegi sellist lingitud lehte või kolmandate isikute sisu või lingitud veebilehtedel sisalduvat või nende kaudu ligipääsetavat informatsiooni, materjali, tooteid või teenuseid. Lingitud veebilehtedele juurdepääs ja nende kasutamine, sealhulgas neil lingitud või nende kaudu ligipääsetava informatsiooni, materjalide, toodete ja teenuste kasutamine on ainult teie risk ning te peaksite alati lugema ja uurima vastavate kolmandate isikute kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid enne nende teenuste kasutamist.
  10. Activate Health ei taga ega garanteeri, et teenused ühilduvad kõigi või mis tahes riistvara ja tarkvaraga, mida klient võib kasutada, et need on kättesaadavad kogu aeg või mis tahes konkreetsel ajahetkel, katkestusteta, turvalised või vastavad teie vajadustele.
  11. Activate Health ei taga, et teenuste kasutamine on alati katkestusteta, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta. Klient kinnitab, et mõistab, et võib esineda olukordi, kus teenus on katkestatud määramata ajaks, sealhulgas kavandatud hooldustöödeks või uuendusteks, erakorralisteks parandustöödeks või sidevõrkude ühenduste ja/või seadmete tõrgete tõttu. Activate Health annab oma parima, et teavitada sellistest planeeritud sündmustest ette mõistliku aja jooksul.
  12. Activate Health on pühendunud platvormi ja teenuste täiustamisele. Seega võime aeg-ajalt pakkuda või teha kättesaadavaks uuendused või arendused, sealhulgas veaparandused, teenuse täiendused, uued funktsioonid, olemasolevate funktsioonide kustutamine või muudatused. Uuendustele kohalduvad teenuste osutamise tingimused, välja arvatud juhul, kui uuendustega koos esitatakse eraldi tingimused ja privaatsusteatis, mis juhul kohalduvad uuendustele need eraldiseisvad tingimused ja privaatsusteatis.
  13. Activate Health ei vastuta muu hulgas järgmise eest:
   1. platvormi või teenuste mis tahes alaline või ajutine katkestus, lõpetamine, peatamine või muud tüüpi kättesaamatus;
   2. mis tahes platvormile või teenustele või platvormilt või teenustelt edastuste katkestus või lõpetamine;
   3. mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused või muu sarnane, mida võidakse platvormile või teenustele või nende kaudu edastada;
   4. mis tahes otsus või toiming, mille teete, tuginedes meie esitatud andmetele või soovitustele;
   5. mis tahes sisu või andmete kustutamine, rikkumine või suutmatus neid säilitada;
   6. sisselogimise andmete avaldamine, kaotsiminek või loata kasutamine seetõttu, et te ei ole neid hoidnud konfidentsiaalsena;
   7. platvormile ja teenustele juurdepääsu saamiseks kasutatavate tehnoloogiate sobimatus, näiteks, kui teatud teenuste lahendused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks mobiilseadmes, mis kasutab iOS tarkvara ning mis ei toimi teistel platvormidel.
  14. Igal juhul on Activate Healthi koguvastutus teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest piiratud summaga, mis on võrdne kliendi poolt Activate Healthile tegelikult tasutud summaga teenuste aastase kasutamise eest aastal, mil tekkis vastutuse alus. Kui kliendi poolt Activate Healthile tasutud summa on 0 eurot, on ka Activate Healthi koguvastutus piiratud 0 euroga. Piirang ei kohaldu lepingu tahtliku rikkumise korral.
 9. Muud

  1. Teenuste kasutamisele, lepingule ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. Tarbijast kliendile kohalduvad ka seadusest tulenevad kohustusliku kaitse sätted, mis kohalduksid selle tingimuse puudumisel.
  2. Kui lepingust või teenuse osutamise tingimustest tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus Tallinnas, Eestis. Kui klient on tarbija, määratakse jurisdiktsioon kooskõlas tarbijatele kohalduvate kohustuslike sätetega ning vastav tarbija võib kasutada ka vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis on kättesaadav http://ec.europa.eu/odr.
  3. Leping loetakse jõustunuks alates teenuse osutamise tingimustega nõustumisest. Kahtluste vältimiseks märgitakse, et klient ei tohi kasutada platvormi ega teenuseid enne teenuse osutamise tingimustega nõustumist.
  4. Leping ja teenuse osutamise tingimused laienevad automaatselt platvormi ja teenuste mis tahes uutele lahendustele, funktsioonidele, täiendustele ja arendustele, sealhulgas uute vahendite avaldamisele.
  5. Kui mis tahes teenuse osutamise tingimuste tingimus või säte loetakse kehtetuks, jõustamatuks või seadusevastaseks tervikuna või osaliselt mis tahes põhjusel, jõustatakse seda sätet suurimas lubatud ulatuses. Ülejäänud tingimuste või sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust see ei mõjuta.
  6. Activate Healthi suutmatust teostada või jõustada mis tahes teenuse osutamise tingimuste sätet või sellest tulenevaid Activate Healthi õigusi ei loeta selle või mis tahes muu sätte või õiguse edasisest jõustamisest loobumiseks.
  7. Activate Healthi teenuse osutamise tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmine on vabandatav, kui selle põhjus on vääramatu jõud. Vääramatu jõud on teenuse osutamise tingimuste tähenduses asjaolu, mida Activate Health ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud eeldada selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või sellise takistuse või nende tagajärgede ületamist, mille ületamist ei saanud Activate Healthilt mõistlikult eeldada.