Privaatsus­põhimõtted

Jõustumise kuupäev: 01.04.2021

Meie oleme Activate Health OÜ, Eesti seaduste kohaselt asutatud osaühing, registrikood 16035006, registreeritud aadress Valukoja tn 7, 11415, Tallinn, - Eesti (edaspidi “Activate Health”, “meie” või “meid”). Active Health haldab veebilehte www.activate.ee ja selle aladomeene (edaspidi “veebileht”) ja tarkvara, andmebaase, liideseid, seotud meediat, dokumentatsiooni, uuendusi, uusi versioone ja muid elemente või materjale, mida need sisaldavad või mis on neisse integreeritud (edaspidi kõik koos “Platvorm”).

Käesolev privaatsuspõhimõtete dokument (edaspidi “privaatsuspõhimõtted”) kirjeldab meie eraelu puutumatusega seotud tegevust ning seda, kuidas töötleme isikuandmeid.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töötleme või soovite esitada avalduse oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks, võtke meiega palun ühendust allpool jaos “Kontaktandmed” toodud kontaktandmetel.

 1. Mõisted

  1. “Leping” - Õiguslikult siduv leping kliendi ja Activate Healthi vahel platvormi ja teenuste kasutamiseks Activate Healthi teenuse osutamise tingimustel.
  2. “Nõustaja” - Tervise ja heaolu ekspert, näiteks toitumisnõustaja, unenõustaja, personaaltreener, vaimse heaolu nõustaja või muu nõustaja, kes on platvormiga seotud ning kellega klient võib oma andmeid jagada nõuannete saamiseks.
  3. “Klient” - Isik (füüsiline isik või juriidiline isik), kes kasutab Activate Healthi teenuseid ning on seeläbi sõlminud meiega teenuse osutamise lepingu kooskõlas Activate Healthi teenuse osutamise tingimustega.
  4. “Vastutav töötleja” - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate privaatsuspõhimõtete tähenduses on vastutav töötleja Activate Health.
  5. “Volitatud töötleja” - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
  6. “Andmesubjekt” - Füüsiline isik, kelle isikuandmeid Activate Health töötleb. Privaatsuspõhimõtete tähenduses tähistavad „andmesubjekt“, „klient“ ja „teie“ sama isikut.
  7. “Üldmäärus” - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
  8. “Isikuandmed” - Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  9. “Töötlemine” - Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  10. “Teenus” või “Teenused” - Mis tahes teenus, mille Activate Health on Platvormi kaudu kättesaadavaks teinud kooskõlas teenuse osutamise tingimustega.
  11. “Andmete eriliigid” - Isikuandmed, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumise, ning geneetiliste andmete, biomeetriliste andmete töötlemine füüsilise isiku kordumatuks tuvastamsiseks, terviseseisundi või seksuaalelu andmed või seksuaalse sättumuse andmeid. Privaatsuspõhimõtete tähenduses viitavad andmete eriliigid enamasti terviseandmetele.
  12. “Teenuse osutamise tingimused” - Activate Healthi teenuse osutamise tingimused, mis on kättesaadavad www.activate.ee/et/terms-of-service.
 2. Miks me töötleme isikuandmeid ja milliseid isikuandmeid me vastutava töötlejana töötleme?

  1. Kui klient on otsustanud kasutada meie platvormi ja teenuseid, peame töötlema teie isikuandmeid, et võimaldada teenuste pakkumist meie platvormi kaudu.
  2. Teenuste osutamisel töötleme isikuandmeid, mille klient on meile otse esitanud platvormi ja teenuste kasutamise käigus. Need andmed on muu hulgas järgmised:
   1. üldised isikuandmed: nimi (eesnimi, perekonnanimi); sünnikuupäev, isikukood või aadress;
   2. kontaktandmed: e-posti aadress; telefoninumber;
   3. kontoga seotud andmed: sisselogimise andmed ja salasõna, mida kasutatakse platvormi kaudu konto loomiseks;
   4. töö ja tervisega seotud andmed: teave teie organisatsiooni kohta, teave teie ameti kohta / millist liiki tööd te teete; tervise ja heaolu eesmärgid ning teave teie tervise kohta, mida olete avaldanud;
   5. makseandmed: teenuste kasutamisega seotud makseandmed, kui peate teenuste kasutamise eest maksma mis tahes tasu;
   6. tehnilised andmed: tehnilised andmed, mida kogutakse teenuste kasutamise käigus, näiteks teie seadme operatsioonisüsteem (iOS/Android) ja muud andmed, mida kogutakse küpsistega (lugege allpool jagu „Küpsised“).
 3. Mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

  1. Võime töödelda isikuandmeid kliendile teenuste osutamiseks kooskõlas Activate Healthi teenuse osutamise tingimustega. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (b), st isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
  2. Võime isikuandmeid töödelda kliendi antud nõusoleku alusel. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (a). Sellistes olukordades töötleme isikuandmeid tingimustel, mis on määratud nõusolekus, mille iga klient on meile andnud. Näiteks võime tugineda nõusolekule kui õiguslikule alusele isikuandmete eriliikide töötlemisel.
  3. Võime töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks raamatupidamise eesmärkidel kohalduva raamatupidamisseaduse alusel või kui meilt küsitakse isikuandmeid pädeva ametiasutuse taotluse alusel, näiteks kehtiva kohtumääruse alusel. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (c).
  4. Teatud konkreetsetel juhtudel võime isikuandmeid töödelda ka juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Sellisel juhul tagame, et töötlemine on proportsionaalne ning me oleme teinud oma õigustatud huvi mõjuhinnangu. Näiteks oma õigustatud huvi korral analüüsime, kuidas kliendid kasutavad meie teenuseid ja platvormi, et saaksime pakkuda paremat teenust.
 4. Kui kaua säilitatakse isikuandmeid?

  1. Activate Health ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel. Üldiselt kohaldame järgmisi säilitamise tähtaegasid.
  2. Lepingutega seotud isikuandmeid võib säilitada lepingu kehtivuse ajal ning meie õigustatud huvi alusel üldmääruse artikli 6 (1) (f) kohaselt kuni kohalduvast seadusest tulenevate kohustuslike aegumistähtaegadeni. Üldiselt säilitab Activate Health teenuse osutamisega seoses kogutud kliendi andmeid nii kaua, kuni see on vajalik teenuste osutamiseks kliendi ja Activate Healthi vahel sõlmitud lepingu kehtivuse jooksul ning 3 aastat pärast lepingu lõppemist. Üldiselt, kui klient ei ole kasutanud meie platvormi 3 aastat (te ei ole oma profiilile meie platvormil sisse loginud 3 aastat), kustutatakse teie profiil ja kõik selles sisalduvad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus teie isikuandmeid kauem säilitada.
  3. Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui te ei ole oma nõusolekut tagasi võtnud, siis kohaldab Activate Health üldiselt nõusoleku alusel kogutud isikuandmete säilitamisele sama säilitamistähtaega nagu teenuste tagamiseks kogutud isikuandmetele. Üldiselt, kui klient ei ole kasutanud meie platvormi 3 aastat (te ei ole oma profiilile meie platvormil sisse loginud 3 aastat), kustutatakse ka nõusoleku alusel kogutud isikuandmed.
  4. Raamatupidamise alusdokumentide ja raamatupidamiskannetega seotud isikuandmeid tuleb säilitada kooskõlas vastavate raamatupidamisseadustega. Seega raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.
 5. Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?

  1. Activate Health töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   1. Konto registreerimine.
    1. Isikuandmete kategooriad: Eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress, kasutajakontole valitud salasõna.
    2. Kuidas me oleme isikuandmed saanud: Otse igalt andmesubjektilt.
    3. Säilitamistähtaeg: Activate Healthi teenuse osutamise tingimuste alusel andmesubjektiga sõlmitud lepingu kehtivuse ajal 3 aastat pärast andmesubjektiga Activate Health'i teenuse osutamise tingimuste alusel sõlmitud lepingu lõppu, meie õigustatud huvi alusel kohalduvast seadusest tulenevate aegumistähtaegade lõpuni.
   2. Kasutajaprofiili loomine konto alt.
    1. Isikuandmete kategooriad: Profiili andmed (pikkus, kaal, sünnipäev, sugu); tööga seotud andmed (töö liik, organisatsiooni suurus); tervise ja heaolu eesmärgid.
    2. Kuidas me oleme isikuandmed saanud: Otse igalt andmesubjektilt.
    3. Säilitamistähtaeg: Activate Healthi teenuse osutamise tingimuste alusel andmesubjektiga sõlmitud lepingu kehtivuse ajal 3 aastat pärast andmesubjektiga Activate Health'i teenuse osutamise tingimuste alusel sõlmitud lepingu lõppu, meie õigustatud huvi alusel kohalduvast seadusest tulenevate aegumistähtaegade lõpuni.
   3. Andmesubjektile teenuste kasutamise võimaldamine platvormi kaudu.
    1. Isikuandmete kategooriad: Mis tahes informatsioon, mille andmesubjekt on enda kohta esitanud teenuste kasutamise käigus platvormi kaudu.
    2. Kuidas me oleme isikuandmed saanud: Otse igalt andmesubjektilt.
    3. Säilitamistähtaeg: Activate Healthi teenuse osutamise tingimuste alusel andmesubjektiga sõlmitud lepingu kehtivuse ajal 3 aastat pärast andmesubjektiga Activate Health'i teenuse osutamise tingimuste alusel sõlmitud lepingu lõppu, meie õigustatud huvi alusel kohalduvast seadusest tulenevate aegumistähtaegade lõpuni Ulatuses, milles isikuandmed on seotud isikuandmete eriliikidega ning on saadud andmesubjekti nõusolek, kuni nõusoleku tagasi võtmiseni või kuni 3 aastat pärast seda, kui andmesubjekt kasutas viimati teenuseid, sõltuvalt sellest, mis leiab aset varem.
   4. Andmesubjekti päringutele vastamine.
    1. Isikuandmete kategooriad: Nimi, e-postiaadress ja muud isikuandmed, mille te meile otse esitate ka siis, kui pöördute meie poole päringu või küsimusega platvormi kaudu või mis tahes muu kanali kaudu (näiteks e-kirja saatmisel).
    2. Kuidas me oleme isikuandmed saanud: Otse igalt andmesubjektilt.
    3. Säilitamistähtaeg: Kuni esitatud päringuga seotud nõude aegumistähtajani. Üldiselt on see tähtaeg 3 aastat.
 6. Kuidas saavad teie isikuandmetele juurdepääsu nõustajad?

  1. Platvorm ja teenused võimaldavad teil saada tervisega seotud konsultatsioone nõustajaga. Sel eesmärgil võite jagada nõustajaga oma isikuandmeid, mis võivad sisaldada ka isikuandmete eriliike. Teie kontrollite täielikult seda, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ning kellega te oma isikuandmeid jagate. Võite jagada oma isikuandmeid nõustaja(te)ga, kasutades vestluse funktsiooni.
  2. Kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas nõustaja(d) saavad juurdepääsu teie isikuandmetele, võite meiega ühendust võtta alltoodud kontaktandmetel.
 7. Kuidas saame juurdepääsu teie isikuandmetele kolmandatest allikatest?

  1. Platvorm ja teenused võimaldavad teil koondada platvormil oma profiili all oma tervise ja heaoluga seotud andmeid, mis on algselt kogutud teiste teenuseosutajate, näiteks Google, Apple, Samsung või muu teenuseosutaja poolt. Sel eesmärgil võivad platvorm ja teenused küsida teie luba saada juurdepääs selliste teiste teenuseosutajate, näiteks Google, Apple, Samsung või teised teenuseosutajad, kogutud andmetele.
  2. Palun võtke teatavaks, et teil on täielik kontroll kolmandate isikute nimekirja üle, kellelt saadud andmetele platvorm võib juurdepääsu saada. Activate Health ei kogu ega küsi teie isikuandmeid kunagi iseseisvalt üheltki kolmandalt isikult, välja arvatud juhul, kui olete seda selgesõnaliselt soovinud, näiteks klikkides „access information“ („juurdepääs andmetele“) või muule sarnasele nupule.
  3. Palun võtke teatavaks, et kui lubate platvormil luua ühenduse selliste kolmandatest isikutest teenuseosutajate ja andmetega, võivad kohalduda nende kolmandate isikute tingimused ning te peaksite kolmandate isikute tingimusi ja privaatsuspõhimõtteid lugema ja nendega tutvuma enne, kui ühendate platvormi nende kolmandate isikute teenustega.
  4. Kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas Activate Health võib saada juurdepääsu teie isikuandmetele kolmandatest allikatest, võite meiega ühendust võtta alltoodud kontaktandmetel.
  5. Rakenduse Google'i API-delt saadud teabe kasutamine ja edastamine teistele rakendustele järgib Google API teenuste kasutajaandmete eeskirju, sealhulgas piiratud kasutamise nõudeid.
 8. Millal me jagame teie isikuandmeid?

  1. Võime jagada teie isikuandmeid teatud kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, nt IT-teenuse pakkujate või muude teenuseosutajatega. Jagame teie isikuandmeid ka kolmandatest isikutest makseteenuse osutajatega, kui meie teenuste kasutamisele kohaldub tasu ning te valite maksemeetodi oma teenuste kasutamise käigus. Palun võtke teatavaks, et teie maksega seotud andmete töötlemiseks loetakse makseteenuse osutaja teie andmete vastutavaks töötlejaks ning kohalduvad selle makseteenuse osutaja eraelu puutumatuse tingimused ja muud tingimused.
  2. Võime jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega ka juhul, kui oleme selleks õiguslikult kohustatud, näiteks, kui isikuandmeid nõuab meilt mis tahes ametiasutus, kellel on pädevus neid andmeid nõuda, näiteks juhul, kui andmeid küsib meilt kohus või õiguskaitseasutus.
  3. Võime teie isikuandmeid edastada ka kolmandatesse riikidesse, s.o riikidesse väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda, käesolevates privaatsuspõhimõtetes selgitatud eesmärkidel. Teie isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse tagame, et edastamisele kohaldatakse nõuetekohaseid turvameetmeid ning teie õigused on kaitstud, näiteks Euroopa Komisjoni näidislepingud isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse (st lepingulised standardklauslid). Võite taotleda koopiat turvameetmetest, mille oleme kehtestanud seoses isikuandmete edastamisega, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.
 9. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

  1. Selleks, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest, kasutame nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on kooskõlas kohalduvate seadustega. Need meetmed on muu hulgas, kuid mitte ainult, nõuetekohaste arvuti turvasüsteemide rakendamine, paberil ja elektroonilisel kujul failide kaitsmine tehniliste ja füüsiliste vahenditega, dokumentidele ja hoonetele juurdepääsu kontrollimine ja piiramine.
 10. Küpsised

  1. Meie platvorm ja teenused kasutavad küpsiseid. Käesolev jagu hõlmab meie küpsiste põhimõtteid, mis kohalduvad, kui kasutate platvormi.
  2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis veebilehe poolt teie kõvakettale salvestatakse. Küpsised aitavad meil jälgida ja parandada oma platvormi toimimist ja kasutamist ning teie kogemust platvormil. Võime kasutada küpsiseid, et näha, millised alad ja funktsioonid on populaarsed ning loendada külastusi meie platvormile, et tuvastada teid korduva külastajana ning kohandada teie kogemust platvormil teie eelistuste järgi. Võime kasutada küpsiseid ka suunamise või reklaami eesmärkidel.
  3. Kasutame oma platvormil järgmist tüüpi küpsiseid:
   1. Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatult vajalikud platvormi ja selle funktsioonide kasutamiseks.
   2. Funktsionaalsed küpsised, mis salvestavad teavet teie tehtud valikute kohta ja võimaldavad kohandada platvormi vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalsed küpsised salvestavad teie tehtud valikuid. Meie kasutatavad funktsionaalsed küpsised salvestavad e-postiaadressi pärast sisselogimist, nii et kui logite platvormile sisse mitme e-postiaadressiga, võime teil soovitada liita erinevad platvormi kontod, mis peaks teie protsesse lihtsustama.
   3. Statistika küpsised, mis salvestavad informatsiooni selle kohta, kuidas meie platvormi kasutatakse, et saada teavet selle kohta, kui sageli meie platvormi külastatakse, kus meie platvormil veedavad külastajad kõige rohkem aega, kui sage on interaktsioon lehe või lehe osaga, mis võimaldab meil muuta platvormi ülesehitus, sellel liikumine ning platvormi sisu võimalikult kasutajasõbralikuks.
   4. Reklaamiküpsised, mis võimaldavad reklaamijatel jälgida, kuidas te portaali kasutate, et suunata reklaami ja sisu, mis võiks teile kõige rohkem huvi pakkuda.
  4. Konkreetsed küpsised, mida platvorm kasutab, on järgmised:
   1. VISITOR_INFO1_LIVE
    1. Kirjeldus: Selle küpsise määrab YouTube. Kasutatakse selleks, et jälgida informatsiooni veebilehele lisatud YouTube'i videote kohta.
    2. Kestus: 5 kuud 25 päeva
    3. Tüüp: Reklaam
   2. _ga
    1. Kirjeldus: Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsist kasutatakse külastaja, sessiooni, kampaania andmete arvutamiseks ning selleks, et jälgida lehekülje kasutamist lehekülje analüütilise aruande jaoks. Küpsised talletavad andmeid anonüümselt ning määravad suvaliselt valitud numbri iga külastaja tuvastamiseks.
    2. Kestus: 2 aastat
    3. Tüüp: Analüüs
   3. _gid
    1. Kirjeldus: Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsist kasutatakse selleks, et talletada informatsiooni, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, ning see aitab koostrada analüütilise aruande veebilehe tulemuste kohta. Kogutud andmed on muu hulgas külastajate arv, nende päritolu allikas ning leheküljed, mida külastatakse, anonüümsel kujul.
    2. Kestus: 1 päev
    3. Tüüp: Analüüs
   4. _gat_gtag_UA_130275624_1
    1. Kirjeldus: Google kasutab seda küpsist kasutajate eristamiseks.
    2. Kestus: 1 minut
    3. Tüüp: Analüüs
   5. NÕUSOLEK
    1. Kirjeldus: Selle küpsise määrab YouTube ning seda kasutatakse nõusolekute kogumiseks.
    2. Kestus: 16 aastat 9 kuud 24 päeva 10 tundi
    3. Tüüp: Analüüs
   6. YSC
    1. Kirjeldus: Selle küpsise määrab YouTube ning seda kasutatakse lisatud videote vaatamiste jälgimiseks.
    2. Kestus: Sessioon
    3. Tüüp: Tulemus
  5. Võite küpsised kustutada või blokeerida igal ajal oma veebilehitseja seadetes. Mõned küpsised võivad olla aga vajalikud platvormi toimimiseks. Seega peate mõistma, et küpsiste blokeerimisel või kustutamisel ei pruugi mõned platvormi osad korrektselt toimida.
  6. Rohkem üldist informatsiooni küpsiste kohta, sealhulgas sessiooniküpsiste ja alaliste küpsiste erinevuste kohta, leiate www.allaboutcookies.org.
  7. Kui teil on küsimusi küpsiste põhimõtete kohta, võite meiega ühendust võtta alltoodud kontaktandmetel.
 11. Teie õigused

  1. Activate Health soovib tagada, et kõik andmesubjekti õigused, mis tulenevad kohalduvatest õigusaktidest, on teile alati garanteeritud. Eelkõige on igal andmesubjektil:
   1. õigus tutvuda isikuandmetega, mida Activate Health teie kohta töötleb;
   2. õigus nõuda, et Activate Health parandaks mis tahes ebaõiged isikuandmed;
   3. õigus nõuda, et Activate Health kustutaks teie isikuandmed ja/või piiraks teie isikuandmete töötlemist, kui meil ei ole töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust;
   4. õigus saada oma töödeldud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale.
   5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  2. Te võite teostada oma õiguseid kasutades rakendusesiseseid funktsioone ja/või saata oma päring alltoodud kontaktandmetele.
   1. Oma isikuandmete jäädavaks kustutamiseks saate kasutada rakendusesisest funktsiooni “Kustuta konto”, mille leiate Menüü/Profiil/Muuda alt.
  3. Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, võite võtta ühendust oma jurisdiktsiooni järelevalveasutusega (Eestis Andmekaitse Inspektsioon, aadress Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee) või muule pädevale asutusele oma jurisdiktsioonis. Loetelu EL-i riiklikest andmekaitseasutustest on kättesaadav https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en).
 12. Kohalduv õigus ja jurisdiktsioon

  1. Privaatsuspõhimõtetele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Mis tahes privaatsuspõhimõtetest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus Eesti Vabariigis, välja arvatud juhul, kui teil on seadusest tulenev õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.
 13. Kontaktandmed

  1. Kui teil on küsimusi privaatsuspõhimõtete või küpsiste põhimõtete kohta või mure seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või kui tahate teostada oma õigusi ülalkirjeldatud viisil, võtke meiega ühendust e-posti teel või kirjalikult alltoodud kontaktandmete vahendusel.
   1. Activate Health OÜ
   2. e-mail: info@activate.ee
   3. address: Valukoja tn 10, 11415, Tallinn, Eesti